Elektroniczny zestaw do badanai hydrantów

PROFESJONALNE I ATESTOWANE URZĄDZENIA I ZESTAWY DO BADANIA HYDRANTÓW


NOWA SIEDZIBA OD 6.05.2024: ul. Jońca 11, 34-600 Limanowa
 
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności i cookies
i-Raty - raty
online
i-Leasing - leasing
online
alt
 • Aktualnie klientów na stronie: 18
 • Sklep odwiedziło: 336236 klientów

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności
 1. Definicje

1.1. Administrator/Sprzedawca – Tomasz Palka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOMASZ PALKA SOLID-BHP z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 34-730 Mszana Dolna, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7372115826. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem danych: biuro@solid-bhp.pl, tel. +48 601 591 126.
1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.isklepbhp.pl/ www.hydro-solid.eu
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 1. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Sklepie
Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
 1. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. umożliwienia rejestracji oraz obsługi konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 5. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w sytuacji gdy Użytkownik taką umowę zawarł ze Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 6. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu Internetowego  oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. wsparcia w uzyskaniu usług kredytowych/leasingowych oraz umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 11. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 1. Pliki cookie
Administrator w ramach Sklepu korzysta z plików cookie. Cele i zasady dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się w Polityce cookies.
 1. Okres przetwarzania Danych osobowych
Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
 1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
 2. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
 3. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 1. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,
 2. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 1. Uprawnienia Użytkownika
6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
6.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
6.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem biuro@solid-bhp.pl,  tel. +48 601 591 126.
 1. Odbiorcy Danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
 1. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną;
 2. podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne;
 3. podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Użytkownika – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom świadczącym usługi kredytowe (płatności ratalne), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie, firmy spedytorskie.
 1. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG
Administrator nie przekazuje Dane osobowe poza EOG
 1. Bezpieczeństwo Danych osobowych
9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 
 1.  Usuwanie treści nielegalnych
10.1. Administrator jest uprawniony do usuwania nielegalnych treści a w pozostałym zakresie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10.2. Przez ,,nielegalne treści” rozumie się wszelkie informacje, niezależnie od formy ich
przekazu, które samodzielnie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży
produktów lub świadczenia usług, są sprzeczne z prawem.

 
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Polityka cookies[K1] [S-2] [K3] [S-4] 
 
 1. Definicje
1.1. Administrator – . Tomasz Palka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOMASZ PALKA SOLID-BHP z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 34-730 Mszana Dolna, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7372115826. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem danych: biuro@solid-bhp.pl, tel. +48 601 591 126
1.2. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Sklepie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.
1.3. Polityka cookies – niniejsza Polityka cookies.
1.4. Sklep– serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.isklepbhp.pl/ www.hydro-solid.eu
1.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep.
 1. Do czego są wykorzystywane Pliki cookie w Sklepie?
2.1. Administrator wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Sklepu, zakup towarów i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.
2.2. Administrator wykorzystuje Pliki cookie również w celach analitycznych.
2.3. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania ze Sklepu w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika).
3. Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane w Sklepie?
3.1. Cookies stosowane w Sklepie dzielą się na następujące kategorie:
RODZAJ OPIS
Niezbędne Pliki cookie Te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Sklepu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Sklepu.
Opcjonalne Pliki cookie Z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:
funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Sklepu;
analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Sklepie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Sklepu.
4. Czy w Sklepie używane są Pliki cookie podmiotów trzecich?
4.1. Korzystając z Sklepu, Użytkownik może otrzymać Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się poniżej:
PODMIOT TRZECI OPIS
Dostawcy usług analitycznych W celu lepszego zrozumienia, jak działa Sklep, Administrator współpracuje z dostawcami usług analitycznych
5. Jak długo przechowywane są Pliki cookie?
5.1. W Sklepie stosowane są stałe i sesyjne pliki cookie. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane:
RODZAJ OPIS
Sesyjne Pliki cookie Niektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Sklepie.
„Stałe” Pliki cookie „Stałe” Pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść.
6.  Jak można zmienić ustawienia w zakresie cookies?
6.1. W Sklepie stosowana jest platforma zarządzania zgodą (CMP), aby ułatwić Użytkownikowi zarządzanie swoimi preferencjami w zakresie cookies.
6.2. Użytkownik może za pomocą CMP zmieniać swoje ustawienia dotyczące Plików cookie. CMP pozwala:
6.2.1. pozyskać szczegółowe informacje na temat Plików cookie wykorzystywanych w Sklepie oraz zaufanych partnerów Administratora;
6.2.2. wyrazić i wycofać zgodę na wykorzystanie przez Administratora i zaufanych partnerów opcjonalnych Plików cookie;
6.2.3. zmieniać wybrane wcześniej ustawienia.

7.  Czy możliwa jest zmiana ustawień w zakresie Plików cookie z poziomu przeglądarki internetowej?
7.1. Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookie. Pod tymi linkami znajdują się odpowiednie informacje dla najbardziej popularnych przeglądarek:
 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

7.2. Ponieważ niektóre Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Sklepu, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Sklepu.
 
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu