Strona główna1 » Hydranty - baza wiedzy

Kontakt

  • SOLID-BHP
    ul. Piłsudskiego 4, 34-730 Mszana Dolna
    NIP: 737-211-58-26
  • E-mail:biuro@solid-bhp.pl
  • Telefon 601 591 126
  • Godziny działania sklepucodziennie 7.00 - 17.00, w soboty 9.00 - 13.00

Polecamy

1
Proszek gaśniczy ABC FUREX ABC

Proszek gaśniczy ABC FUREX ABC178,35 zł brutto145,00 zł netto

Plombownica mała

Plombownica mała104,55 zł brutto85,00 zł netto

Statystyka

  • Aktualnie klientów na stronie: 1
  • Sklep odwiedziło: 111339 klientów

Hydranty - baza wiedzy

 

Hydranty - kompendium wiedzy

Hydranty wewnętrzne
Hydranty wewnętrzne umożliwiają bezpośredni pobór wody z sieci wodociągowej. Ze względu na sposób montażu dzieli się je na natynkowe i wnękowe. Z kolei rodzaje hydrantów wewnętrznych wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów sklasyfikowano na podstawie typu i średnicy węży, w które wyposażono urządzenia. Ponadto dokument określa między innymi wymogi dotyczące ich zastosowania i rozmieszczenia.
 

Rodzaje hydrantów wewnętrznych i pobory wody na cele przeciwpożarowe

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem wyróżniamy następujące rodzaje hydrantów wewnętrznych:

– z półsztywnym wężem o nominalnej średnicy 25 mm i 33 mm,

– z płasko składanym wężem o nominalnej średnicy węża 52 mm.

Razem z zaworem hydrantowym 52 bez węża stanowią punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych. Dla każdego z nich dokument określa minimalną wydajność na wylocie prądownicy:

– hydrant 25 - 1,0 dm³/s,

– hydrant 33 - 1,5 dm³/s,

– hydrant 52 - 2,5 dm³/s,

– zawór 52 - 2,5 dm³/s.

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu (z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy) musi być większe niż 0,2 MPa, by zapewnić pożądaną wielkość poboru wody. Ta sama wartość obowiązuje przy niekorzystnym usytuowaniu ze względu na wysokość i opory hydrauliczne zaworu 52.

Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie powinno przekraczać na zaworze odcinającym 1,2 MPa oraz na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 i 52 0,7 MPa.

Lokalizacja hydrantów wewnętrznych w strefach pożarowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa wytyczne dotyczące rozlokowania hydrantów wewnętrznych.

Lokalizacja hydrantów 25

Zgodnie z nimi hydranty wewnętrzne o średnicy węża 25 muszą być zamontowane w strefach zagrożenia ludzi ZL (budynek lub jego część), których podział przedstawiamy poniżej.

ZL I – pomieszczenia, w których może przebywać w tym samym czasie 50 osób nie będące ich stałymi użytkownikami i nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.

ZL II – pomieszczenia wykorzystywane przez ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych.

ZL III – obiekty użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II.

ZL IV – mieszkalne.

ZL V – zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II.

W budynkach wysokich i wysokościowych hydranty wewnętrzne 25 należy rozlokować na każdej kondygnacji, z wyjątkiem tej, która obejmuje wyłącznie strefę zagrożenia ludzi ZL IV.

Urządzenia montujemy również na każdej kondygnacji w budynkach innych niż tymczasowy, niski i średniowysoki:

– w strefie ZL I, ZL II lub ZL V, której powierzchnia jest większa niż 200 m²,

– w strefie ZL III o powierzchni przekraczającej 200 m², znajdującej się w budynku średniowysokim. Jeśli obejmuje ona tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy ZL IV, hydranty wewnętrzne 25 stosujemy tylko, gdy powierzchnia ZL III przekracza 1000 m². Urządzenia należy zainstalować również w budynkach niskich, gdy powierzchnia strefy jest większa niż 1000 m².

Lokalizacja hydrantów 33

Hydranty wewnętrzne o średnicy węża 33 montowane są w jednokondygnacyjnych, zamkniętych garażach wyposażonych w więcej niż 10 stanowisk postojowych oraz wielokondygnacyjnych. Przepisy te nie dotyczą wolno stojących garaży na zamkniętych terenach podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Lokalizacja hydrantów 52

W obiektach produkcyjnych i magazynowych instalowane są hydranty wewnętrzne 52:

– w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej:

a) o powierzchni większej niż 200 m² i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m²,

b) o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m², w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni większej niż 100 m² i gęstości obciążenia ogniowego powyżej 1000 MJ/m²,

– przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m² i gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m², które zlokalizowane są w strefie należącej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim.

Jeśli gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 1000 MJ/m², można zamontować hydranty wewnętrzne 33 w strefach pożarowych, o których mowa w podpunkcie „a” oraz przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych opisanych w ostatnim punkcie.

Zgodnie z rozporządzeniem hydranty wewnętrzne i zawory 52 należy instalować przy drogach komunikacji ogólnej, w miejscach, takich jak:

– wejście do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku. W budynkach wysokich i wysokościowych zaleca się montaż zaworu 52 w przedsionkach przeciwpożarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych,

– przejście i korytarze, w tym w holach i na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych,

– wejście na poddasze,

– wyjście na przestrzeń otwartą lub wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem.Hydranty zewnętrzne

Wymagania ochrony ppoż. (Dz.U.2009.124.1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, §10)

1. Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80.
2. Dopuszcza się instalowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu.
3. W obiekcie budowlanym produkcyjnym i magazynowym, w którym wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru przekracza 30 dm3/s, w zakładach rafineryjnych i petrochemicznych oraz na magistralnym przewodzie wodociągowym przeciwpożarowym należy instalować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 100.
4. Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny być wyposażone w odcięcia umożliwiające odłączania ich od sieci. Odcięcia te muszą pozostawać w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.
5. Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN).
6. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:
1) między hydrantami - do 150 m;
2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
4) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m;
5) od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.
8. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:
1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm3/s;
3) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o której mowa w § 9 ust. 2 - 5 dm3/s.
9. Dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych na sieciach wodociągowych o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 250 powinny być instalowane hydranty nadziemne, spełniające następujące wymagania:
1) średnica nominalna hydrantu powinna wynosić DN 100 lub DN 150;
2) wydajność nominalna przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie może być mniejsza niż 20 dm3/s;
3) hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej;
4) miejsce usytuowania hydrantu należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu;
5) przy hydrancie należy przewidzieć stanowisko czerpania wody o wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu;
6) na stanowisku czerpania wody należy umieścić zakaz parkowania.
10. Określenia potrzeb w zakresie instalowania hydrantów, o których mowa w ust. 9, dokonują właściwe miejscowo organy Państwowej Straży Pożarnej w ramach opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
11. Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6 MPa.
12. Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
13. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.


Przejdź do strony głównej